6.3 Bij deze zaken is de RvC betrokken

Belangrijke onderwerpen en besluiten van de Raad van Commissarissen De RvC en directeur-bestuurder zijn in het verslagjaar 11 keer bijeen geweest in 8 reguliere vergaderingen en 2 vergaderingen in het teken van de fusie, op 16 januari en 6 mei. De laatste met de beide RvC’s van TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem. Daarnaast vond een overleg plaats voor de zelfevaluatie (16 januari) en was er een thema-/beleidsdag op 20 september. De Raad overlegt één keer per jaar met de Bestuurscontroller, in afwezigheid van de bestuurder. Dit overleg vond plaats op 30 januari 2020.

Fusie Belangrijk onderwerp op de agenda in 2019 was de fusie van TBV Wonen met Woonstichting ’t Heem. Begin van het jaar stonden het fusievoorstel, het haalbaarheidsonderzoek, de fusie-effectrapportage, het fusieorganisatieplan en fusieorganisatieformatieplan en het sociaal plan op de agenda. Daarnaast werden nog tal van andere onderwerpen besproken, zoals de begroting 2020 en de beleidsagenda 2019.

Benoeming bestuurders De heer A.G.M. Streppel - vanaf 4 april 2018 als algemeen manager ad interim van start gegaan en per 15 juni 2018 als bestuurder ad interim benoemd door de RvC – was werkzaam tot en met 28 februari 2019. Vanaf 1 maart 2019 heeft de Raad de heer P.P.A. Kouijzer benoemd als directeur-bestuurder van TBV Wonen.

Verantwoording rondom honorering leden RvC en bestuurdersbeloning De bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is vastgesteld op basis van de vereisten vanuit de WNT (de Wet Normering Topinkomens, WNT 1 per 2012), die de honorering van bestuurders in de (semi-)publieke sectoren beperkt. Daarnaast heeft de minister zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt om voor woningcorporaties extra regels op te stellen via de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen. Per 1 januari 2015 is via de WNT 2 het maximum verder verlaagd. Voor corporaties is dit per 1 januari 2016 in werking getreden. Door de RvC wordt jaarlijks getoetst of de bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders passend is op basis van deze wet. In verband met de fusie is door de Raad besloten om deze beslissing over het jaar heen te tillen, zij heeft dit op 30 januari 2020 behandeld. Het honorarium van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en VTW-normen. De gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening.