3.2 Fusie

Per 1 juli was de voorgenomen fusie met Woonstichting ‘t Heem een feit. Beide organisaties gaan verder onder de naam TBV Wonen. 2019 – Jaar van de fusie Dankzij de fusie: - kunnen we onze organisatie de komende jaren efficiënter gaan inrichten, - kunnen we onze middelen beter bestemmen, met hart voor onze bewoners, - hebben we een sterkere portefeuille, met name op woon- en zorggebied, - kunnen we bewoners beter van dienst zijn, - kunnen we stabiliteit voor de toekomst garanderen, - hebben we meerwaarde voor de volkshuisvesting en kunnen we continuïteit beter borgen, - is ons werkgebied groter geworden. Voor beide organisaties is behoud van lokale binding erg belangrijk. Tijdens het fusieproces is daarom intensief samengewerkt met de Huurdersbelangenorganisaties uit beide gebieden en met de betrokken gemeenten. Met onder meer een eigen gebiedsteam en steunpunten in de wijken wil de fusiecorporatie voor alle huurders bereikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De Autoriteit woningcorporaties (AW) is positief over de financiële continuïteit van de fusieorganisatie. Die voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt.

Koersbepaling fusieorganisatie: Ondernemingsplan 2020-2023

In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van het Ondernemingsplan. Verschillende belanghebbenden hebben we geraadpleegd: managementteam, medewerkers, huurderbelangenorganisaties, RvC en verschillende samenwerkingspartijen zoals gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en bouwondernemingen.