5.1 Goed bestuur

Toegelaten instellingen stellen jaarlijks op grond van artikel 36 van de Woningwet een Bestuursverslag op, overeenkomstig de voorschriften van artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek. Rechtsvorm, bestuur en Raad van Commissarissen TBV Wonen is een stichting (Stichting TBV) met een RvC die in principe bestaat uit 5 personen. Als gevolg van de fusie per 1 juli, is de samenstelling gewijzigd. Per eind 2019 bestaat de Raad uit 5 personen, waarvan 2 vrouwen (40%) en 3 mannen (60%). Het bestuur van de organisatie bestaat in 2019 uit één man. Werkgebied TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met bezit voornamelijk in Tilburg. In Oosterhout heeft TBV Wonen 21 woningen in eigendom die verhuurd worden aan Stichting Prisma, een zorginstelling voor verstandelijk beperkten. Na de fusie met Woonstichting ’t Heem zijn we ook werkzaam in de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot die allebei tot de gemeente Tilburg behoren. Daarnaast is het werkgebied uitgebreid buiten Tilburg, met woningen in de dorpen Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Deze dorpskernen vallen (vooralsnog ) tot de gemeente Haaren. Dat betekent dat TBV Wonen werkzaam is in twee woningmarktregio’s: Midden-West-Brabant en Noordoost Brabant. Statuten, reglementen en documenten In het verslagjaar zijn verschillende documenten vastgesteld door de Raad van Commissarissen en Bestuur. De reglementen en statuten zijn op onze website in te zien. Governance TBV Wonen hecht grote waarde aan goed ondernemingsbestuur; het handelen van het bestuur, het algemeen belang en goed toezichthouden. De organisatie onderschrijft de Governancecode die in 2019 is herijkt en op 17 december 2019 is vastgesteld in de Governancecode 2020. De governance-inspectie door de AW vond plaats op 30 oktober 2019. Uit de beoordelingsbrief die we op 11 december ontvingen, concluderen we dat de inspectie tevreden is over de inrichting en uitwerking van de governance binnen de fusieorganisatie en deze als voldoende beoordeelt. De uitgevoerde basisbeoordeling heeft geen aanleiding gegeven om een verdiepende beoordeling uit te voeren. Er is geen verhoogd risico geconstateerd. De RvC maakt ieder jaar een jaarplanning en stelt de governance-agenda op, waarin per vergadering de belangrijkste vergaderonderwerpen zijn vastgelegd. Zo zijn we ervan verzekerd dat alle verplichte governance-zaken worden besproken in de vergaderingen van de RvC. In 2019 hebben we verschillende belanghebbenden uitgenodigd en geraadpleegd in het kader van het nieuwe Ondernemingsplan. Op 24 oktober toetsten we onze ambities en beleidskeuzes bij onze samenwerkingspartners.