6.2 Samenstelling RvC

Van links naar rechts: de heer drs. E.A.A. van Mansum; de heer drs. A drs. A.J.J. Jooren RC, MFE; mevrouw J.H. Abbring; mevrouw mr. E.M.C. Melis; de heer drs. J.N.M. Verhoeven

Verantwoording rondom evenwichtige verdeling zetels RvB en RvC over vrouwen en mannen (wetsartikel 2:391.7a-c) Aangezien de Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, is er geen gelegenheid om te voldoen aan het vereiste in de Wet Bestuur & Toezicht om de zetels zoveel mogelijk evenwichtig te verdelen over mannen en vrouwen.

Toezichtkaders De RvC hanteert als toezichtkaders de Toezichtsvisie (Visie op Toezicht en Bestuur TBV Wonen – vastgesteld dd. 30 januari 2020), de Stichtingsstatuten, het Reglement Raad van Commissarissen, het Bestuursreglement, de Governancecode en Integriteitscode. Het toezicht wordt gevormd door de besturing en de beheersing van de organisatie. Het besturingskader omvat onder andere het Ondernemingsplan, het Beleidskader (Beleidsagenda 2019), de Begroting en de Prestatieafspraken in het Convenant Wonen (gemeente Tilburg) en met de fusie per 1 juli ook de Prestatieafspraken in gemeente Haaren. Het beheersingskader omvat het Treasuryjaarplan, het risicomanagementsysteem en de liquiditeitsbegroting. De strategie van TBV Wonen is beschreven in het Ondernemingsplan. Als gevolg van het overlijden van de directeur-bestuurder, de heer R. Vinke, en de fusiegesprekken met Woonstichting ’t Heem, is voor 2019 een beleidsagenda opgesteld die diende als ondernemingsplan in transitie voor 2019.

Voortvloeiend uit de fusiegesprekken is eind 2018 een fusie effectrapportage (FER) opgesteld waarin de nieuwe visie, missie en ambities van de fusieorganisatie zijn beschreven. Met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder P.P.A. Kouijzer was 2019 het uitgelezen moment om de koers van de organisatie op middellange termijn opnieuw vast te stellen in een nieuw ondernemingsplan. Toezicht op de nevenstructuur De RvC heeft in het verslagjaar toezicht gehouden op het beleid van de bestuurder in de nevenstructuur. Het streven is om het belang in de deelnemingen af te bouwen.