4.1 Inleiding

Over het boekjaar 2019 stellen we een geconsolideerde jaarrekening op, waarin het resultaat en het vermogen van de DAEB-tak en niet-DAEB tak zijn opgenomen.

4.2 Financiële continuïteit

We stellen onze financiële gezondheid voorop om zo onze maatschappelijke rol op lange termijn te kunnen blijven uitoefenen. We opereren binnen de vastgestelde financiële kaders en leggen intern en extern verantwoording af over onze financiële prestaties. Met ingang van 1 januari 2019 is het gezamenlijk beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ingevoerd. We hanteren het Handboek Marktwaardering dat in de Woningwet verplicht is en de marktwaarde verhuurde staat als waarderingsgrondslag. We zijn op zoek gegaan naar een waardebegrip dat meer verband houdt met deze marktwaarde verhuurde staat. Dat is de zogenaamde beleidswaarde geworden. Die gaat de basis vormen voor de berekening en beoordeling van financiële ratio’s die opgenomen zijn in het gezamenlijk beoordelingskader. De financiële continuïteit van TBV Wonen wordt door AW en WSW beoordeeld op basis van vier financiële ratio’s.

4.3 Ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de Woningwet en verslaggeving hebben impact op het financiële beleid van TBV Wonen. Ze zorgen voor meer administratieve belasting. Als gevolg van de fusie zijn statuten en beleidsstukken opnieuw opgesteld en vastgesteld. Begin 2019 zijn we begonnen met de voorbereiding van de fusie en hebben we, naast externe onderzoeken, ook eigen financiële analyses uitgevoerd die we hebben gedeeld met AW en WSW.

4.4 Verantwoording

Intern toezicht TBV Wonen moet voldoen aan de toenemende en veranderende wet- en regelgeving en aan de eisen van toezichthouders. Verantwoordelijk voor het interne toezicht is de Raad van Commissarissen (RvC), ondersteund door onze externe accountant, EY. De RvC geeft jaarlijks opdracht aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening van stichting TBV, de beoordeling van de jaarrekening van verbindingen van stichting TBV en onderzoek op grond van het accountantsprotocol en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Extern toezicht De belangrijkste externe toezichthouders van TBV Wonen zijn de Autoriteit woningcorporaties, de gemeente Tilburg en de huurdersbelangenorganisatie. TBV Wonen is bij wet verplicht om zich te verantwoorden bij bovengenoemde instanties. Een andere belangrijke partner voor TBV Wonen is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De Autoriteit woningcorporaties (AW) houdt toezicht op de corporaties. Om die taak goed uit te kunnen voeren, vraagt de AW jaarlijks de volgende gegevens op via SBR-Wonen (Standard Business Reporting): • Bestuursverslag en jaarrekening • Volkshuisvestingsverslag • De prognosegegevens zoals opgenomen in de dPi • Verantwoordingsinformatie in dVi • De voorgeschreven accountantsverklaring, -mededelingen en –rapportages, zoals aangegeven in artikel 37 Woningwet.