2.1 Betaalbaarheid

Als sociaal huisvester willen we onze bewoners nu en in de toekomst, voorzien van een betaalbare woning. Ook de woonlasten willen we betaalbaar houden. Zodra we betalingsproblemen signaleren gaan we proactief het gesprek aan. Onderstaand een overzicht van onze woningen naar netto huurprijs.

De gemiddelde huurprijs van onze woningen bedraagt op dit moment € 557,00.

Huurbeleid 2019 - Keuzes in huurverhoging In samenspraak met de Huurdersbelangenorganisaties (HBO’s) van de beide fusiepartners is toegewerkt naar één gezamenlijk en meerjarig huurbeleid met het Sociaal Huurakkoord als belangrijk kader. Juist omdat onze bewoners centraal staan bij alles wat we doen, staan betaalbaarheid en maatwerk voorop. • Belangrijke uitgangspunten in het nieuwe meerjarige Huurbeleid van TBV Wonen: Huurharmonisatie: wanneer de woning van bewoner wisselt, trekken we de huur op naar de streefhuur; de huur die past bij de kwaliteit van de woning. • Gestaffelde huurverhoging: we differentiëren in huurverhoging op basis van de prijs/kwaliteit van de woning. • Maximale inkomensafhankelijke huurverhoging: vanuit het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.

Passend toewijzen Sinds 1 januari 2016 moeten woningcorporaties ‘passend’ huisvesten. Dat betekent dat we aan 95% van de huishoudens met een inkomen tot aan de inkomensgrens voor de huurtoeslag alleen een woning mogen toewijzen met een huur op of onder de aftoppingsgrenzen. TBV Wonen heeft ruim 99% van deze DAEB-woningen passend toegewezen en voldoet hiermee aan de wetgeving. Maatwerk We bieden maatwerkmogelijkheden wanneer het inkomen van onze bewoners tijdelijk terugvalt. In combinatie met ons actiegerichte incassobeleid zorgen we er op individueel niveau voor dat eventuele beginnende betalingsproblemen zich niet opstapelen tot grote schulden. We kijken dan naar de specifieke situatie van de bewoner, wijzen op regelingen en bieden maatwerkoplossingen. Maatwerkregelingen • Woonlastencompensatie: Een Tilburgse regeling voor bewoners met te hoge woonlasten. • Huurbevriezing: Dure scheefwoners met een huur boven de liberalisatiegrens kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen. • Huurverlaging: Bewoners van een DAEB-woning met een inkomen onder de huurtoeslaggrens kunnen huurkorting aanvragen.

Sociaal Verantwoord Incasseren We willen huurders behouden en financiële risico’s minimaliseren en liever nog voorkomen. Dat doen we met vroege signalering en persoonlijk contact. We willen in principe geen huurders meer uit hun woning zetten op basis van huurschuld. Betalingsproblemen gaan (vaak) gepaard met andere maatschappelijke problemen. Het is niet eenvoudig om die aan te pakken en op te lossen. Om dat goed te doen werken we samen met andere partijen en bieden we maatwerkoplossingen. • Schuldenoffensief in samenwerking met gemeente Een schuldhulpverlener van gemeente Tilburg gaat op huisbezoek bij bewoners met een huurachterstand van 1,5 tot 2 maanden om te kijken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. • Dalende cijfers rondom incasso TBV Wonen heeft, tegen de landelijke trend in, te maken met dalende cijfers voor incasso- en huisuitzettingen. We zijn overgestapt naar een andere lokale deurwaarder van wie de aanpak en benadering naadloos aansluit op ons sociaal verantwoord incasseren beleid. In 2019 werd TBV Wonen, als eerste woningcorporatie in Nederland, bekroond met het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren.