4.7 Kasstromen en Financiering

TBV Wonen wil ook de komende jaren blijven investeren. Daarvoor willen we permanente toegang tot de kapitaalmarkt hebben. Treasury heeft in 2019 dan ook weer bijzondere aandacht gekregen. In ons financieringsbeleid willen we de gemiddelde financieringsrente van het totaal aan leningen zo laag mogelijk houden. Verder willen we jaarlijks over niet meer dan 15% van de leningenportefeuille renterisico lopen. De leningenportefeuille per 31 december 2019 bedraagt € 346,7 miljoen met een gemiddelde rentevoet van 2,97% (2018: 3,12%). De kaders van ons treasurybeleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut en het reglement financieel beleid en beheer. Dit reglement is voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties en zij heeft het reglement goedgekeurd. TBV Wonen heeft een treasurycommissie. Zij stelt jaarlijks een treasuryjaarplan op. Aan de basis hiervan ligt de goedgekeurde meerjarenbegroting 2019-2023. Het treasuryjaarplan wordt vastgesteld en goedgekeurd door de bestuurder en RvC van TBV Wonen. In 2019 is 1 nieuwe lening aangetrokken met een totale hoofdsom van € 15 miljoen. Alle aangetrokken leningen zijn door WSW geborgd. Kasstromen De kasstromen worden gesplitst in 1) operationele kasstromen, 2) financieringskasstromen en 3) investeringskasstromen.

4.8 Overige werkzaamheden en deelnemingen

Naast het huisvesten van haar primaire doelgroep heeft TBV Wonen ook de ambitie om samen met haar partners invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente Tilburg. Daarom maken we deel uit van deelnemingen en andere samenwerkingsverbanden. De belangrijkste deelnemingen en samenwerkingsverbanden in 2019 zijn: TBV Holding BV Duurzame Energie Exploitatie TBV Wonen BV TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV Triborgh Koolhoven BV Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven CV Stichting Woning in Zicht

Verder is TBV Wonen lid van 16 Verenigingen van Eigenaren.