2.3 Beschikbaarheid

We willen ook een goede spreiding en mix van ons vastgoed.

De mutaties in de voorraad verhuureenheden bestaan uit de oplevering van 50 nieuwbouwwoningen, de terugkoop van 7 Koopgarantwoningen, de verkoop van 5 woningen en de toevoeging en splitsing van in totaal 78 verhuureenheden, waarvan 70 parkeerplaatsen die voorheen aan de woningen waren gekoppeld en in 2019 afzonderlijk zijn opgevoerd als verhuureenheden. Aantal verhuringen In 2019 heeft TBV Wonen in totaal 1.117 verhuringen gerealiseerd, inclusief Talent Square, BOG (Bedrijfs Onroerend Goed)/MOG (Maatschappelijk Onroerend Goed)/ZOG (Zorg Onroerend Goed) en verhuringen aan zorg-/welzijnspartners en Alvast, exclusief parkeerplaatsen en garages. Mutatiegraad: het aantal woningen dat van bewoner is gewisseld in 2019 ten opzichte van het totaal aantal woningen komt op 9,5%, exclusief de verhuringen van Talent Square. Dat is 0,3% lager dan in 2018. Leegstandspercentage: in 2019 was het aantal leegstaande woningen 1,21% van ons totale bezit. Bijzondere doelgroepen Als sociaal huisvester zijn we er juist voor de mensen die zelf niet in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. In 2019 hebben we van alle verhuringen 4% toegewezen aan deze bijzondere doelgroepen (28 contingenten, 10 statushouders en 7 urgentiekandidaten).

Actieprogramma ‘Weer Thuis!’ Voor de doelgroep ‘beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ zijn we in 2019 samen met gemeenten, zorginstellingen en andere corporaties uit de regio Hart van Brabant, gestart met het actieprogramma ‘Weer Thuis’. We willen de instroom beperken en de uitstroom bevorderen. De afspraken die we maken hebben betrekking op:

  • Aantallen toe te wijzen woningen/contingent-woningen per gemeente en corporatie en hoe we de huidige contingent-constructie beter/anders kunnen aanpakken;
  • Voldoende begeleiding en op- en afschalen ervan;
  • Hoe er wordt toegewezen/bemiddeld;
  • Schuldhulpverlening (indien van toepassing) en oude huurschulden;
  • Realiseren van benodigde woonvoorzieningen en beschermde wooneenheden.

Convenant Wonen en de Taskforce Betaalbaar wonen In het Convenant Wonen is vastgelegd dat we samen met collega-corporaties en gemeente voldoende betaalbare woningen garanderen voor onze primaire doelgroep. Een goede afstemming van het huurbeleid en het sloop-, verkoop- en nieuwbouwbeleid zijn daarbij noodzakelijk. We kijken ook op basis van woningmarktonderzoek hoe vraag en aanbod zich verhouden en wat dat voor ons betekent. Om hier goed op in te kunnen spelen is de Taskforce Betaalbaar Wonen ingesteld, met als uitgangspunt dat de corporaties naar rato woningen toevoegen. Middeninkomens – niet DAEB-segment De groep middeninkomens is op de Tilburgse woningmarkt niet heel groot en het overgrote deel ervan woont naar wens. De groep met verhuisplannen oriënteert zich wel relatief vaak op zowel de huur- als koopsector. We vinden een goede prijs-kwaliteitverhouding die doorstroming uit de goedkopere sociale voorraad stimuleert, belangrijk. En we willen het middeldure huursegment voor inkomens nét boven de sociale huurgrens bereikbaar houden. We houden de middeldure huurwoningen in het 'niet - DAEB - segment' om doorstroommogelijkheden/woonruimte te kunnen bieden aan Tilburgers met een middeninkomen.

Verkoop In 2019 hebben we 5 woningen verkocht. Ook hebben we 9 woningen teruggekocht vanuit de regeling Koopgarant. Van deze woningen hebben we er 7 weer opgenomen in ons huuraanbod en 2 verkocht. Ons verkoopbeleid hebben we eind 2019 geactualiseerd en voor advies voorgelegd aan de HBO’s.