2.7 Verbinding – participatie – communicatie

Als dienstverlenende en ondersteunende organisatie zoeken we proactief de verbinding met onze bewoners. Onze bewoners, vertegenwoordigd door de huurderbelangenorganisaties, willen we aan de voorkant betrekken bij wat we doen zodat zij een stem krijgen in beleid en activiteit. Belangenvertegenwoordiging van onze bewoners We vinden participatie en zeggenschap belangrijk en hechten waarde aan een representatieve vertegenwoordiging van onze huurders. Een spreekbuis die namens de huurders meedenkt en meepraat over diverse zaken, waardoor we ook draagvlak kunnen creëren voor wat we ondernemen. Overleg met HBO TBV Wonen & HBO TBV Wonen – Kleine kernen Sinds de fusie in 2019 zijn er twee huurderbelangenorganisaties actief die de belangen van huurders in wijken en dorpen vertegenwoordigen: HBO TBV Wonen en HBO TBV Wonen – Kleine kernen. TBV Wonen en de beide HBO’s hebben in 2019 zes keer met elkaar overlegd. Participatiereis HBO’s Doelstelling was om eind 2019 te komen tot één gezamenlijke HBO. Dat is nog niet gelukt. Wél werken de HBO’s constructief samen om de belangen van alle huurders van TBV Wonen goed te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door gezamenlijke adviezen uit te brengen. Het streven blijft om in de toekomst te komen tot één krachtige vertegenwoordiging van alle huurders van TBV Wonen. Huurderscommissies Daarnaast is in verschillende complexen een huurderscommissie actief die regelmatig overlegt met de leefbaarheidsconsulenten. Dat gebeurde in 2019 met elke huurderscommissie meerdere keren, veelal over technische en onderhoudszaken. Participatiebijeenkomsten in 2019 TBV Wonen wil haar bewoners meer betrekken bij beleidsbeslissingen en de participatie van bewoners verbeteren. Dat doen we met participatiebijeenkomsten waarin we hen informeren over de onderwerpen waar we mee bezig zijn en bewoners ook vragen om hun input. Die input gebruiken we voor verdere beleidsvorming. Omdat we graag wilden weten hoe onze huurders het liefst contact met ons hebben, organiseerden we begin 2019 een bijeenkomst over het thema Bereikbaarheid. We hebben de aanwezigen allerlei vragen en stellingen voorgelegd. Uit de antwoorden bleek dat mensen de bereikbaarheid van onze reparatielijn fijn vinden en dat de sms die we sinds kort sturen van toegevoegde waarde is voor hen. Digitaal klantenpanel We zetten digitale klantenpanels in en komen zo te weten wat onze bewoner echt belangrijk vindt. Projectgebonden participatie Projectgebonden bewonersparticipatie was er bij o.a. de projecten Korvelplein, Grote Eik en Dolomietenlaan (renovatie) en Tobias Asserlaan (nieuwbouw). Overleg met stakeholders Voor het nieuwe meerjarige Ondernemingsplan 2020-2023 hebben we onze stakeholders geïnformeerd en bevraagd. Daarnaast voerde de nieuwe bestuurder kennismakingsgesprekken met de diverse samenwerkingspartners en belanghebbenden van TBV Wonen.