5.3 Risico- en toekomstparagraaf coronacrisis

Sinds maart 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een crisissituatie veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19), met de nodige impact op onze bewoners en op onze organisatie. Het RIVM en de Rijksoverheid hebben richtlijnen en maatregelen afgegeven. Daar hebben we onze bedrijfsprocessen op aangepast en afgestemd. Met deze maatregelen willen we de gezondheid van onze medewerkers, bewoners en relaties beschermen en waar mogelijk de dienstverlening aan onze bewoners voortzetten. We volgen continu de nieuwe ontwikkelingen en het MT bespreekt dagelijks wat die voor TBV Wonen betekenen.

We verwachten dat de gevolgen betrekking hebben op de volgende risicogebieden: • Incourante debiteuren c.q. een groter aandeel huurders dat geconfronteerd wordt met betalingsonmacht. • Het risico dat een groot deel van het personeel uitvalt en de reguliere bedrijfsvoering, waaronder de incassoprocedure, tot stilstand komt. • De mogelijke gevolgen van een rentestijging op de financieringsverplichtingen. • De waardering van het vastgoed (incl. beleidswaarde), mede in het verlengde van een mogelijke algemene economische recessie. • Verkoopopbrengsten woningen. • Uitstel/ vertraging van geplande nieuwbouw, renovatie en onderhoud door verstoringen in de supply chain, afstand houden en/of lockdowns. Het coronavirus en de daartegen genomen maatregelen door de Rijksoverheid, kunnen een significante impact hebben op TBV Wonen. Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is onzeker, dat hangt onder andere af van de doorlooptijd van beperkende c.q. beschermende maatregelen en van de daaruit voortvloeiende sociaal maatschappelijke en economische gevolgen.

RIGO-onderzoek naar de behoefte aan sociale huurwoningen gaat ervan uit dat bij economische groei de behoefte aan sociale huurwoningen relatief gering stijgt en bij economische recessie de behoefte aan sociale huurwoningen relatief meer stijgt. Dat laatste zou zich de komende tijd kunnen voordoen. Verder zou een economische recessie de leefbaarheid in de toch al kwetsbare wijken verder onder druk kunnen zetten, wat kan leiden tot meer handelen van TBV Wonen in de wijken. De enige situatie in de hierboven beschreven scenario’s die met grote moeite door TBV Wonen is op te vangen is de situatie waarbij er geen geborgde financiering beschikbaar komt. De kans dat dit scenario zich voordoet zien wij als beperkt, gegeven de uitlatingen van de ECB en de houding van de banken. Vooralsnog schatten wij de impact van de corona-pandemie op de financiële continuïteit van onze corporatie als (zeer) beperkt in. Dat betekent dat er geen sprake is van een materiële onzekerheid over de continuïteit van TBV Wonen.