5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9

5.5 Functioneren accountant

De RvC benoemt de accountant, stelt het accountantshonorarium vast en ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. TBV Wonen maakt sinds 2014 voor de accountantscontrole en –werkzaamheden, gebruik van de diensten van Ernst & Young accountants LLP (EY). Jaarlijks evalueren RvC, het bestuur, de bestuurscontroller en het management de werkzaamheden van de accountant.

5.6 Interimcontrole

De accountant voert jaarlijks in het vierde kwartaal een interimcontrole uit en rapporteert hierover aan het Bestuur en de RvC middels de managementletter. Daarin staan de bevindingen op het gebied van onze administratieve organisatie en interne beheersing.

5.7 Visitatie

Op grond van de Woningwet is elke toegelaten instelling verplicht om elke vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. TBV Wonen is drie keer gevisiteerd conform de Governancecode, voor het laatst in 2017. Hierbij is een cijfer van 7,7 toegekend.

5.8 Bestuursbesluiten

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de onderneming in de zin der wet. De principes van goed ondernemingsbestuur zijn daarbij leidend. Het bestuur zorgt ervoor dat de onderneming volgens deze principes kan handelen. Tweewekelijks vergadert het MT om diverse onderwerpen en beleidsmatige ontwikkelingen te bespreken. Omdat TBV Wonen één bestuurder heeft, worden bestuursbesluiten altijd genomen in aanwezigheid van de MT-leden. Specifieke bestuursbesluiten hebben vooraf goedkeuring nodig van de RvC. Dit is vastgelegd in de Woningwet en de Statuten van TBV Wonen (Stichtingsstatuten, artikel 7, lid 4).

5.9 Onbetaalde nevenfuncties van de directeur-bestuurder

In het verslagjaar was tot en met 28 februari 2019 de heer A. Streppel als bestuurder ad interim werkzaam. Vanuit zijn hoofdfunctie vervulde hij in 2019 de volgende nevenfuncties: Lid Bestuur Ondersteuningsfonds Lid Bestuur TBV Holding B.V. Lid Bestuur TBV Triborgh Bouwontwikkeling B.V. Lid Bestuur Triborgh Bouwontwikkeling VOF Lid Bestuur Triborgh Koolhoven B.V. Lid Bestuur Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V. Lid Bestuur Maatschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bestuurder Gezamenlijke Participatie Triborgh B.V. De heer P.P.A. Kouijzer trad per 1 maart 2019 in functie als directeur-bestuurder van TBV Wonen en vervulde vanuit deze functie, de volgende nevenfuncties: tot 1 maart 2019 lid van de RvC van de Stichting Woonkracht10 te Zwijndrecht. Uit hoofde van zijn functie, is de heer Kouijzer tevens lid van het bestuur van respectievelijk: TBV Holding BV; TBV Triborgh Bouwontwikkeling BV; Triborgh Bouwontwikkeling VOF; Triborgh Koolhoven BV en bestuurder van Gezamenlijke Participatie Triborgh B.V.