Veilig en fijn wonen in je eigen buurt

We zijn het onze bewoners verplicht om hen prettig te laten wonen in eigen wijk en dorp en werken samen aan een fijne, veilige en schone omgeving. Soms hebben onze bewoners onze hulp nodig. Door hen onze oprechte aandacht te geven weten we wat er speelt, ook achter de voordeur. Als er voor iemand hulp gewenst is, laten we dat weten aan onze maatschappelijke en zorgpartners.

De juiste begeleiding en bescherming

"In onze maatschappij moeten mensen steeds meer zichzelf kunnen redden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zeker niet als het gaat om samenleven in een wijk of dorp. Buurtbemiddeling van ContourdeTwern helpt buren of buurtgenoten met elkaar in gesprek te gaan. We zijn onafhankelijk en zonder oordeel en proberen mensen begrip voor elkaar te laten krijgen. Zo bouwen we met hen aan een betere burenrelatie. De leefbaarheids- consulenten en wijkbeheerders van TBV wonen weten ons te vinden als buren er samen niet uitkomen. Zij weten als geen ander dat het voorkomen of oplossen van conflicten tussen buren het woonplezier vergroot en voor rust in de buurt zorgt. Buurtbemiddeling zet goed opgeleide vrijwilligers in. Zij werken, net als de medewerkers van TBV Wonen, in de wijken en zo dragen we samen op een mooie manier een steentje bij aan een fijnere leefomgeving."

Caroline en Janneke – Coördinatie Buurtbemiddeling, ContourdeTwern 

In 2023 trekken TBV Wonen, onze bewoners en onze partners samen op voor een leefbare buurt. Samen bieden we een passend antwoord op sociale en maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, kwetsbaarheid en veiligheid van bewoners. Geclusterde woonvormen van doelgroepen met gelijke levensstijlen hebben onze voorkeur boven gestippeld wonen. We zijn de oren en ogen in de wijk en dragen er zo aan bij dat onze bewoners ongestoord kunnen wonen.

Wat gaan we realiseren?

  • We benutten de verduurzaming van de woningen om met bewoners het gesprek aan te gaan over kansen om de leefbaarheid aan te pakken, bijvoorbeeld in de wijk Wandelbos.
  • Bij toewijzing van woningen en het bepalen van huurprijzen richten we ons op diversiteit om de leefbaarheid in een complex of buurt te verbeteren. We maken gebruik van de ruimte die we hebben om 10 procent van ons bezit gericht toe te wijzen aan huishoudens met een laag middeninkomen om zo wijken sterker te maken.
  • We trainen onze collega’s regelmatig om leefbaarheidsproblemen bij bewoners te herkennen.
  • Signalen van onze bewoners en huurderbelangenorganisatie pakken we zelf op. We verwijzen warm door en werken per gebied samen met de zorg- en welzijnspartners in de wijken en dorpen.
  • Samen met de zorgpartners zetten we in op geclusterde woonvormen (zie ook woon-zorgconcepten).
  • We brengen de leefbaarheidsproblemen beter in beeld in 2020, bijvoorbeeld door portiekgesprekken, leren van nieuwe aanpakken bijvoorbeeld bij de aanpak van ondermijning. We starten ook initiatieven, zoals Huis in de Wijk in Oud Noord, of nemen erin deel.
  • We zetten meer in op leefbaarheid en maken daar middelen voor vrij. Onze inzet voor leefbaarheid stijgt van €125 in 2020 naar €147 per sociale huurwoning in 2023.