Samen op weg naar morgen

De wereld om ons heen verandert en ook de opgaven voor ons als corporatie veranderen. We gaan stapsgewijs door met de ontwikkeling van onze organisatie om toekomstbestendig te zijn en te blijven. We vinden het belangrijk dat onze collega’s goed toegerust zijn voor het werk dat zij doen. Juist omdat we bewoners nu en in de toekomst goed willen helpen. Dit vraagt steeds meer om andere vaardigheden en competenties. We zetten erop in dat zij ook over 10 jaar nog werk doen dat past bij de talenten en drijfveren die zij hebben. Governance zien we als een vanzelfsprekend kader. We zijn en blijven een betrouwbare organisatie en conformeren ons aan de Aedes Governancecode. We willen voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Onze medewerkers blijven het verschil maken

"Als woningcorporatie zijn wij vooral bekend vanwege onze woningen. Maar ons échte kapitaal zit in onze mensen. Door de fusie in 2019 zijn we een grotere en sterkere organisatie geworden met meer kennis en kunde aan boord. Maar die versterking is geen reden om achterover te gaan zitten. De wereld om ons heen, en dus ook onze opgaven, blijven veranderen. Daarom moeten we als organisatie zorgen dat we klaar zijn voor die opgaven van de toekomst. Wat hebben wij nodig om ons werk nu, maar ook in de toekomst, goed te kunnen blijven doen? Hoe geven we onze organisatie vorm en hoe werken we samen? Wij zijn ervan overtuigd dat als onze medewerkers blijven leren, zich blijven ontwikkelen en zich goed voelen in hun werk, zij ook in de toekomst het verschil kunnen blijven maken voor onze bewoners."

Sylvester – Manager Omgeving & Sturing, TBV Wonen

In 2023 zijn we klaar voor de opgaven van de toekomst. We zijn een slagvaardige, betrouwbare en klantgerichte organisatie. Collega’s voelen zich vitaal en zijn duurzaam inzetbaar. We werken vanuit vertrouwen in elkaar en onze bewoners. We werken efficiënt dankzij digitalisering en stroomlijning van processen. We zetten ons beleid gericht in voor een betere dienstverlening en efficiency. We zijn innovatief, werken op basis van data en passen nieuwe technologieën toe. We pakken nieuwe ontwikkelingen op zodra ze ergens anders beproefd zijn en hun goede werking is bewezen.

Wat gaan we realiseren?

  • We sturen bewust op verbetering en innovatie en gaan meer eigen verantwoordelijkheid nemen, elkaar feedback geven, samenwerken en klantgericht werken.
  • We maken de komende periode stappen in onze organisatieontwikkeling. We zetten in op talentontwikkeling, leiderschapsprogramma's, teamontwikkeling en verbetering van onze processen.
  • Vitaliteit bedden we in onze organisatie in. We vinden het belangrijk dat medewerkers fit zijn en hun werk met plezier en energie doen.
  • We behouden de B-score op bedrijfslasten in de Aedes-benchmark.
  • We hebben governance op orde; we voldoen aan de Aedes Governancecode en van toepassing zijnde wet- en regelgeving en blijven binnen de financiële ratio’s van Aw en WSW.
  • Nieuwe leningen ter financiering van investeringen blijven geborgd door WSW.
  • We brengen in 2020 de transformatieopgave (portefeuillestrategie) in kaart en blijven deze jaarlijks actualiseren.