Onbezorgd zorg ontvangen

Er is dringend behoefte aan oplossingen die ouderen ondersteunen bij het thuis ouder worden. De voorzieningen in de wijk zijn cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners zo ‘thuis mogelijk’ kunnen wonen en er de zorg kunnen ontvangen die nodig is. Van oudsher hebben we een divers woningaanbod voor senioren en doelgroepen die zorg/begeleiding nodig hebben en hebben we goede relaties met zorgpartijen. De dubbele vergrijzing vraagt ons nú te investeren in geschikte woningen. Dat betekent dat we er samen met partners voor zorgen dat er meer mogelijkheden zijn voor senioren om goed en passend te wonen. Voor nu en in de toekomst. We ontwikkelen nieuwe (geclusterde) woonvormen om te voorzien in een geschikte vorm tussen het eigen huis en het (klassieke) verpleeghuis. Met het geven van meer alternatieven willen we ook de doorstroming op gang brengen. Daarnaast zijn we er ook voor bewoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Samen met gemeente, collega-corporaties en zorgorganisaties werken we aan een soepele overgang naar zelfstandig wonen en een goede landing in wijk of dorp.

Een zorgzaam thuis

"Al jaren werkt Amarant samen met TBV Wonen. Zo hebben we cliënten die van ons begeleiding op afstand krijgen, terwijl ze zelfstandig wonen in een huurwoning. Door de vergrijzing krijgen we te maken met steeds meer en steeds oudere cliënten, waardoor de zorgvraag intensiever wordt. Samen kijken we hoe we de woningen kunnen aanpassen om ze geschikt te houden voor onze cliënten. Ons uitgangspunt is: “Zo normaal mogelijk en alleen speciaal waar het nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.” In Koningsvoorde, ook een complex van TBV Wonen, werkt Amarant met levensloopbestendig wonen. Hier organiseren we regelmatig activiteiten, zoals het wekelijkse huiskamerproject ‘Dagbesteding aan huis’. Dit is belangrijk voor onze cliënten. Het draagt bij aan een goed gevoel, aan eigenwaarde en acceptatie. Ook de ruimte voor laagdrempelig contact met medebewoners, bijvoorbeeld bij ontmoetingen in het restaurant, helpt onze cliënten zich thuis te voelen. Prachtig dat we zo samen een zorgzaam thuis kunnen bieden!" Team Koningsvoorde, Amarant Groep

In 2023 is TBV Wonen dé corporatie die… zich in de wijken en dorpen, naast het bedienen van primaire doelgroep en kwetsbare bewoners, onderscheidt op het thema 'zorgzaamheid: geschikt huisvesten van senioren'.

Het gaat niet enkel om de stenen, het bieden van passende huisvesting, maar ook om het herkennen en onderkennen van eenzaamheid, overlast en onveiligheid. Omdat we in de wijken zijn, weten we wat er speelt en geven we signalen die erop wijzen dat iemand zorg nodig heeft, door aan onze partners in de wijk. Met het vergroten van het aanbod voor ouderen, willen we ook de doorstroming op de woningmarkt op gang brengen. Daarbij spelen we in op de wens van ouderen om in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Door de binding die zij vaak met hun wijk hebben (sociaal netwerk), maar ook door andere factoren (praktische rompslomp die verhuizing met zich mee brengt, de huursprong) zijn ouderen vaak minder geneigd om te verhuizen. Daarom willen we doorstroming in eigen buurt makkelijker maken. We bieden hen alternatieven en maken de verhuizing mogelijk.

Wat gaan we realiseren?

  • We zetten in op een toereikend en geschikt woningaanbod voor senioren. Daarom onderzoeken we in 2020, met onze samenwerkingspartners, gemeente, corporaties en zorgaanbieders, hoe groot de vraag naar de combinatie van wonen en zorg is, wat er in wijk en dorp al is en wat we kunnen toevoegen.
  • We passen woningen aan en ontwikkelen nieuwe woonvormen waar ouderen beschut kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Hiermee bieden we een oplossing voor ‘het gat’ tussen thuis en verpleeghuis. Voor woon-zorgconcepten, zoals geclusterd wonen met begeleiding en zorg, zien we concrete mogelijkheden in de projecten Torentjeshoef, Koningsvoorde (oud) en Koningswei (Koningsplein).
  • We gaan complexen die aantrekkelijk zijn voor senioren omdat er zorg en diensten in de nabijheid zijn, een bestemming geven voor deze doelgroep. Denk aan de complexen aan de Schubertstraat, nabij woonzorg-centrum de Heikant. Senioren kunnen daar, door de aanwezigheid van ontmoeting en (zorg)voorzieningen, langer zelfstandig blijven wonen.
  • We willen meer mogelijkheden creëren zodat senioren in dezelfde wijk kunnen doorstromen naar een passende woning.
  • Om doorstroming binnen de wijk mogelijk te maken onderzoeken we – samen met de collega-corporaties - een gezamenlijke doorstroomregeling. Daarnaast willen we de verhuizing mogelijk maken voor senioren en hen daarbij werk uit handen nemen.
  • We geven met de uitvoering van het regionaal actieprogramma 'Weer thuis' concrete invulling aan gezamenlijke afspraken om de uitstroom van bewoners uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen goed te laten verlopen. Afspraken gaan over het aantal toe te wijzen woningen per gemeente en corporatie; de spreiding van huisvesting en de begeleiding die nodig is. Die afspraken vormen een goede basis voor een bewoner uit de opvang om zijn plek terug te vinden in de samenleving.
  • We investeren in lokale en regionale samenwerking met gemeente, corporaties en zorg- en welzijnspartners. Deze samenwerking is van belang om beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten.