Wat we realiseren

Hieronder het overzicht van wat we gaan realiseren t/m 2023

Betaalbaarheid

 • We verhogen de huren jaarlijks in de basis alleen met inflatie.
 • We passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe omdat we vinden dat 'de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen'.
 • Als er een nieuwe huurder komt, passen we de huur aan. Bij het bepalen van de hoogte van de huur houden we rekening met de ligging, verhuurbaarheid, maar ook de diversiteit in een complex.
 • We bieden woonlastencompensatie(fonds) door tijdelijke huurverlaging (maatwerk).
 • We hebben het sociaal huurakkoord van Woonbond-Aedes uitgewerkt. Dat houdt in dat we op maat huurverlaging of huurbevriezing aan kunnen bieden voor bewoners met een laag inkomen in verhouding tot de huur.
 • We plaatsen jaarlijks zonnepanelen op ongeveer 250 woningen om de woonlasten te verlagen. Ook doen we ervaring op met andere energiebesparende verbeteringen die de woonlasten kunnen verlagen.
 • Na de succesvolle pilot gaan we verder met onze sociale incasso-aanpak. Ons streven is om huisuitzettingen door huurachterstanden te voorkomen.
 • Met de woonlastentool geven we onze woningzoekenden en bewoners inzicht in hun woonlasten. We gaan hierover graag met hen in gesprek.

Beschikbaarheid

 • We bouwen minimaal 500 nieuwe sociale huurwoningen in Tilburg voor 2025.
 • We behouden onze vrijesectorwoningen onder de € 950 voor de hoge middeninkomens.
 • We ontwikkelen minimaal 2 nieuwe creatieve woonoplossingen voor senioren, spoedzoekers of starters.
 • We dragen bij aan doorstroming naar een geschiktere woning voor ouderen.
 • We maken woningruil mogelijk door bewoners te helpen om onderling met elkaar in contact te komen. Ook nemen we het initiatief voor de juiste begeleiding bij het mogelijk maken van woningruil.
 • We maken actief gebruik van de ruimte die we hebben om 10 procent van ons bezit gericht toe te wijzen aan huishoudens met een hoger inkomen om zo wijken sterker te maken.

Duurzaamheid

 • We stellen onze huurders centraal en zetten in op betaalbare woonlasten, wooncomfort en gebruiksgemak. Zo leggen we bij verduurzaming en nieuwbouw de werking van installaties uit aan onze bewoners. We gaan aan de slag met energiecoaches, zodat onze bewoners advies op maat krijgen over energiebesparing. We doen investeringen in duurzaamheid als die een groot effect hebben op de woonlasten van onze bewoners.
 • We verduurzamen gemiddeld 200 woningen per jaar. Zo werken we toe naar een gemiddelde energie-index van maximaal 1,2 (label A) in 2030 en zijn we CO2-neutraal in 2045. We doen ervaring op met de inzet van zonnepanelen als middel om gericht de energielasten in bepaalde complexen te beperken. Onze jaarlijkse investering in zonnepanelen loopt gaandeweg op: van 150 woningen voorzien van zonnepanelen in 2021 naar 350 in 2023.
 • Als we afspraken maken met bouwpartijen over nieuwbouw die we gaan aanbesteden, hebben we oog voor circulair bouwen. Bij renovaties die we nog gaan aanbesteden doen we ervaring op met hergebruik als richtlijn bij gunning van opdrachten.
 • Bij onze onderhoudsdienst gebruiken we eigen materialen zo veel mogelijk opnieuw.
 • Samen met de gemeente en corporaties brengen we de gevolgen van het veranderende klimaat in beeld. We doen ervaring op met maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken.
 • We geven het goede voorbeeld en verduurzamen onze eigen huisvesting en bedrijfsvoering door onze CO2-uitstoot met de helft te verlagen. Denk aan de vervanging van dieselbussen door elektrische bussen. We werken papierloos in 2023.

Zorgzaamheid

 • We zetten in op een toereikend en geschikt woningaanbod voor senioren. Daarom onderzoeken we in 2020, met onze samenwerkingspartners, gemeente, corporaties en zorgaanbieders, hoe groot de vraag naar de combinatie van wonen en zorg is, wat er in wijk en dorp al is en wat we kunnen toevoegen.
 • We passen woningen aan en ontwikkelen nieuwe woonvormen waar ouderen beschut kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Hiermee bieden we een oplossing voor ‘het gat’ tussen thuis en verpleeghuis. Voor woon-zorgconcepten, zoals geclusterd wonen met begeleiding en zorg, zien we concrete mogelijkheden in de projecten Torentjeshoef, Koningsvoorde (oud) en Koningswei (Koningsplein).
 • We gaan complexen die aantrekkelijk zijn voor senioren omdat er zorg en diensten in de nabijheid zijn, een bestemming geven voor deze doelgroep. Denk aan de complexen aan de Schubertstraat, nabij woonzorg-centrum de Heikant. Senioren kunnen daar, door de aanwezigheid van ontmoeting en (zorg)voorzieningen, langer zelfstandig blijven wonen.
 • We willen meer mogelijkheden creëren zodat senioren in dezelfde wijk kunnen doorstromen naar een passende woning.
 • Om doorstroming binnen de wijk mogelijk te maken onderzoeken we – samen met de collega-corporaties - een gezamenlijke doorstroomregeling. Daarnaast willen we de verhuizing mogelijk maken voor senioren en hen daarbij werk uit handen nemen.
 • We geven met de uitvoering van het regionaal actieprogramma 'Weer thuis' concrete invulling aan gezamenlijke afspraken om de uitstroom van bewoners uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen goed te laten verlopen. Afspraken gaan over het aantal toe te wijzen woningen per gemeente en corporatie; de spreiding van huisvesting en de begeleiding die nodig is. Die afspraken vormen een goede basis voor een bewoner uit de opvang om zijn plek terug te vinden in de samenleving.
 • We investeren in lokale en regionale samenwerking met gemeente, corporaties en zorg- en welzijnspartners. Deze samenwerking is van belang om beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten.

Leefbaarheid

 • We benutten de verduurzaming van de woningen om met bewoners het gesprek aan te gaan over kansen om de leefbaarheid aan te pakken, bijvoorbeeld in de wijk Wandelbos.
 • Bij toewijzing van woningen en het bepalen van huurprijzen richten we ons op diversiteit om de leefbaarheid in een complex of buurt te verbeteren. We maken gebruik van de ruimte die we hebben om 10 procent van ons bezit gericht toe te wijzen aan huishoudens met een laag middeninkomen om zo wijken sterker te maken.
 • We trainen onze collega’s regelmatig om leefbaarheidsproblemen bij bewoners te herkennen.
 • Signalen van onze bewoners en huurderbelangenorganisatie pakken we zelf op. We verwijzen warm door en werken per gebied samen met de zorg- en welzijnspartners in de wijken en dorpen.
 • Samen met de zorgpartners zetten we in op geclusterde woonvormen (zie ook woon-zorgconcepten).
 • We brengen de leefbaarheidsproblemen beter in beeld in 2020, bijvoorbeeld door portiekgesprekken, leren van nieuwe aanpakken bijvoorbeeld bij de aanpak van ondermijning. We starten ook initiatieven, zoals Huis in de Wijk in Oud Noord, of nemen erin deel.
 • We zetten meer in op leefbaarheid en maken daar middelen voor vrij. Onze inzet voor leefbaarheid stijgt van € 125 in 2020 naar € 147 per sociale huurwoning in 2023.

Betrokkenheid

 • We bekijken regelmatig onze werkprocessen, zoals vertrekken uit een woning, vanuit de ogen van bewoners en stemmen hier onze communicatie- en participatiekanalen op af.
 • We luisteren goed naar onze klanten als we contact met ze hebben om te weten te komen wat er leeft bij verschillende doelgroepen. We willen zo de behoeften van onze bewoners nóg beter leren kennen (`Ken je klant’) om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.
 • Er komt een digitaal klantenpanel in 2021: een brede groep bewoners communiceert met ons over onze dienstverlening en de behoeften van bewoners.
 • We ondersteunen onze georganiseerde huurders om de rol als huurdersvertegenwoordiger goed te kunnen vervullen. Naast participatiebijeenkomsten, gebruiken we wat we horen en zien bij klantcontact.
 • We zijn trots op ons werk en laten zien wie we zijn en wat we doen. Daarbij maken we gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Aanwezigheid

 • We maken onze dienstverlening voor bewoners handiger en efficiënter met behoud van de voor TBV Wonen zo kenmerkende persoonlijke benadering.
 • We zijn en blijven fysiek aanwezig in de wijken en dorpen, onder andere met drie nieuwe wijkkantoren in West, Zuid en Oost. Dat zijn de uitvalsbases voor persoonlijke dienstverlening in de wijken en dorpen.
 • Om onze bewoners goed te kunnen helpen, volgen onze medewerkers trainingen en opleidingen.
 • We bieden maatwerk en staan voor de service die we op maat leveren. Zo kijken we, op het moment dat een bewoner tijdelijk minder te besteden heeft, welke oplossingen we kunnen bieden.
 • We zetten in op efficiëntere processen en meer digitalisering om onze bewoners nu en in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn. We vernieuwen onze website in 2020 en gaan de digitale mogelijkheden toepassen waar onze bewoners behoefte aan hebben, zoals SMS-diensten, WhatsApp contact en online foto’s toevoegen bij reparatieverzoeken.
 • Onze bewoners waarderen onze dienstverlening met een 8,0 of hoger (Kwh scores).

Slagvaardigheid

 • We sturen bewust op verbetering en innovatie en gaan meer eigen verantwoordelijkheid nemen, elkaar feedback geven, samenwerken en klantgericht werken.
 • We maken de komende periode stappen in onze organisatieontwikkeling. We zetten in op talentontwikkeling, leiderschapsprogramma's, teamontwikkeling en verbetering van onze processen.
 • Vitaliteit bedden we in onze organisatie in. We vinden het belangrijk dat medewerkers fit zijn en hun werk met plezier en energie doen.
 • We behouden de B-score op bedrijfslasten in de Aedes-benchmark.
 • We hebben governance op orde; we voldoen aan de Aedes Governancecode en van toepassing zijnde wet- en regelgeving en blijven binnen de financiële ratio’s van Aw en WSW.
 • Nieuwe leningen ter financiering van investeringen blijven geborgd door WSW.
 • We brengen in 2020 de transformatieopgave (portefeuillestrategie) in kaart en blijven deze jaarlijkse actualiseren.